תנאי השימוש של AbbVie

בתוקף מתאריך: 1/1/2013


תנאי שימוש אלה מיועדים לגישה שלך לאתרים הנשלטים על ידי AbbVie, לרבות החברות הבנות והחברות הקשורות שלה (שיכונו יחד "AbbVie"), אשר מקשרים לתנאי שימוש אלה (יכונו יחד "אתרי AbbVie"). תנאי שימוש אלה אינם רלוונטיים לאתרים שלא מקשרים אליהם, לתושבי ארה"ב, או לאתרים של צדדים שלישיים שיש אליהם קישור מ-AbbVie. השימוש באתרי AbbVie כפוף לתנאי שימוש אלו.

מבלי לפגוע בזכויותיך על פי חוק, AbbVie שומרת את הזכות לתקן את תנאי שימוש אלה על מנת שישקפו התקדמויות טכנולוגיות, שינויים בחוק וברגולציה, ופרקטיקות עסקיות הולמות. אם AbbVie תשנה את תנאי שימוש אלה, גרסה מעודכנת שלהם תשקף את השינויים, ואני נודיע לך על השינוי באמצעות עדכון התאריך בראש עמוד תנאי השימוש. גישה או שימוש באתרי AbbVie משמעם שקראת, הבנת והסכמת להיות כפוף לגרסה העדכנית של תנאי השימוש, אותם ניתן לראות כאשר נכנסים לאתרי AbbVie. אם אינך מסכים/ה עם תנאי שימוש אלה, או אינך מרוצה מאתרי AbbVie, הפתרון היחיד העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתרי AbbVie.

ויתור ואישורי הגולש

את/ה מאשר/ת ומסכים/ה לתנאים הבאים:

על אף שאנו שואפים לספק באתרים של AbbVie את החידושים האחרונים בנוגע למוצרים ולשירותים שלנו, וכל מידע אחר בנוגע ל-AbbVie, איננו מתחייבים לדיוק, אפקטיביות והתאמה של כל פיסת מידע באתרי AbbVie. כל אדם לוקח על עצמו את האחריות המלאה ואת כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתרי AbbVie. המידע מוצג "כפי שהוא" ועשוי לכלול אי-דיוקים טכניים ושגיאות דפוס. AbbVie שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, למחוק ולשנות את המידע הכלול באתרי AbbVie בכל עת, ללא יידוע מראש. מודגש בזאת, כי כל מידע באתרי AbbVie בקשר למוצרים אשר השימוש בהם כפוף לקבלת מרשם מרופא מיועד לאנשי סגל רפואי בלבד.

Abbvie אינה מציגה מצגים ואינה מתחייבת בהתחייבויות מכל סוג שהוא בכל הנוגע למידע או לתוכן המוצג באתריה. Abbvie מתכחשת בזאת לכל מצג או התחייבות, מפורש או משתמע, שנוצר על פי חוק, חוזה או בדרך אחרת, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל התחייבות לגבי יכולת שיווק המוצרים, התאמתם למטרה מסויימת, בעלות או אי-הפרה. בכל מקרה, AbbVie לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזק ישיר, עקיף, מיוחד (לרבות אובדן רווחים), תוצאתי או מקרי, הנובע מ- או קשור ל- קיומם של אתרי AbbVie או השימוש בהם, ו/או המידע או התוכן הכלול באתרי AbbVie, ללא קשר לשאלה האם AbbVie היתה מודעת לאפשרות של נזקים כאלו.

AbbVie אינה אחראית, ולא מספקת אחריות מכל סוג שהוא, לדיוק, אפקטיביות , עדכניות והתאמת המידע או התוכן שהושג מצדדים שלישיים, לרבות כל קישור מ- או אל אתרים של צדדים שלישיים. למעט אם נאמר אחרת באתרי AbbVie, AbbVie לא עורכת, מצנזרת או שולטת באופן כלשהו בתוכן שמסופק על ידי צד שלישי בלוחות מודעות, חדרי צ'ט, או פורומים דומים אחרים שנמצאים באתרי AbbVie. מידע כזה לא ייחשב או ייחשד כמאומץ על ידי Abbvie.

אתרי AbbVie עשויים להכיל מידע צופה פני עתיד שמשקף את הציפיות העדכניות של AbbVie לגבי אירועים עתידיים והתפתחויות עיסקיות. מידע צופה פני עתיד כולל בחובו סיכונים וחוסר ודאות. הפיתוחים או התוצאות בפועל עשויים להיות שונים משמעותית מאלו שנצפו, ותלויים במספר גורמים לרבות, אך לא רק, הצלחת תוכניות המחקר הקיימות, תוצאות של ניסויים קליניים נוכחיים או עתידיים, מיסחור שוטף של המוצרים, אישור רגולטורי לתרופות, תקפות ואכיפת הפטנטים שלה, יציבות היחסים המסחריים שלה, ותנאים כלכליים כלליים. AbbVie מתכוונת לעדכן את אתרי AbbVie על בסיס קבוע אבל אינה רואה עצמה מחוייבת לעדכן איזשהו חלק מהתוכן.

השימוש שלך

את/ה מבין/ה, מאשר/ת ומסכים/ה לתנאים הבאים:

בהיותך משתמש/ת באתר AbbVie, את/ה מסכים/ה לא להפריע או לפרוץ למידע האלקטרוני המוצג באתרי AbbVie או בשרתים שלה. את/ה מסכים/ה גם לא לנסות לעקוף את מאפייני האבטחה של אתרי AbbVie ולפעול בהתאם לכל חוק, כלל או תקנה מקומיים, מדינתיים, פדרליים או בינלאומיים רלוונטיים.

את/ה מעניק/ה ל-AbbVie את הזכות לכל התוכן שאת/ה מעלה או משדר/ת בדרך אחרת לאתרי AbbVie, בהתאם לתנאי שימוש אלה, בכל אופן שבו AbbVie תמצא לנכון, לרבות, אך לא רק, להעתיק, להציג, לבצע או לפרסם אותו בכל פורמט שהוא, לשנות אותו, לשלב אותו בחומר אחר או לבצע עבודה שנגזרת ממנו. במידה המתאפשרת באמצעות כל חוק רלוונטי, את/ה מוותר/ת על כל זכות מוסרית שעשויה להיות לך בתוכן שאת/ה מעלה או משדר/ת בדרך אחרת לאתרי AbbVie (אם בכלל).

תוויות המוצר

שמות מוצרים, תיאורים ותוויות עשויים להיות כאלה של ארה"ב או של מדינה אחרת שאינה המדינה שבה את/ה גר/ה. מוצרים עשויים שלא להיות זמינים בכל המדינות, או להיות זמינים תחת שם מותג אחר, במינונים שונים, או עם תוויות שימוש שונות. רבים מהמוצרים המפורטים כאן זמינים רק באמצעות מרשם רופא. למעט אם נאמר והוסכם במפורש אחרת ע"י AbbVie, אף דירקטור, עובד, סוכן או נציג של AbbVie, חברות הבת שלה, והחברות הקשורות אליה, אינו עוסק במתן ייעוץ רפואי, אבחנה, טיפול או שירותים רפואיים אחרים בכל דרך שהיא, באופן היוצר יחסי רופא-חולה, דרך אתרי AbbVie.

קניין רוחני

המידע, המסמכים והגרפיקה המפורסמים באתרי AbbVie (להלן, "המידע"), הם רכושה הבלעדי של AbbVie, למעט מידע שסופק על ידי צדדים שלישיים ל-AbbVie בהתאם לחוזה. ניתן להשתמש במידע זה, בתנאי ש: (1) הודעת זכויות היוצרים שלעיל תופיע על כל העותקים של המידע; (2) השימוש במידע הוא למטרות יידוע ולא למטרות מסחריות או אישיות כלשהן; (3) המידע לא שונה בכל דרך שהיא; ו-(4) אין להשתמש בגרפיקה מתוך אתרי AbbVie ללא הטקסט המלווה אותה. AbbVie אינה אחראית לתוכן המסופק על ידי צדדים שלישיים, ואינך רשאי/ת להפיץ חומר זה ללא רשות מבעל זכויות היוצרים עליו. למעט כפי שמותר כמתואר לעיל, לא ניתנת בזאת כל זכות או רישיון, במפורש או במשתמע, לכל אדם, בכל פטנט, סימן רשום, או זכות קניינית אחרת של AbbVie. אין לעשות כל שימוש בסימן הרשום, בשמות המותג, במדגם או במוצרים שבאתרי AbbVie ללא אישור מראש בכתב, למעט למטרות זיהוי המוצר או השירות שנותנת AbbVie.

פרטיות ואבטחת מידע

AbbVie מחוייבת לשמירת הפרטיות שלך ברשת. אנו מבינים את החשיבות של פרטיות לקוחותינו והמבקרים באתרי AbbVie.

את/ה מאשר/ת ומסכים/ה לכך שכאשר את/ה מעדכן/ת פרטים אישיים באתרי AbbVie, חרף העובדה ש-AbbVie מגנה על המידע מפני גישה לא מאושרת או פריצה, אין אחריות מלאה לביטחון המידע. במקרה הנדיר של פריצה או שימוש לא מורשה במידע, על אף מאמצינו למנוע זאת, AbbVie לא תהיה אחראית לפריצה או לשימוש הלא מורשה לרבות כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי או תוצאתי (לרבות אובדן רווח) שנגרם ללקוח או משתמש, אפילו אם AbbVie היתה מודעת לאפשרות של גרימת נזק כזה. AbbVie לא מתחייבת, באופן מפורש או במשתמע, שהמידע שסופק על ידי לקוח כלשהו יהיה מוגן מפריצה או משימוש לא מורשה, ולא מספקת כל התחייבויות משתמעות לאפשרות השיווק והתאמה לכל מטרה מסויימת. כל לקוח/ה אחראי/ת לשמירת הסודיות של הסיסמה שלו או שלה.

הגבלת אחריות

AbbVie אינה לוקחת על עצמה את האחריות לחומרים, מידע ודעות המופיעים או מפורסמים, או זמינים בכל דרך אחרת באתרי AbbVie. הסתמכות על חומרים, מידע ודעות אלו היא על אחריותך הבלעדית. AbbVie מכחישה כל אחריות לפגיעה או נזק שנגרמו כתוצאה משימוש באתרי AbbVie, או מהתוכן המוצג בהם.

אתרי AbbVie, תוכנם, והמוצרים והשירותים המסופקים באתר, או זמינים דרך אתרי AbbVie, מסופקים על-בסיס "כפי שהם" ("AS IS") ו"לפי זמינות" ("AS AVAILABLE"), עם כל הפגמים העשויים להיות בהם. בכל מקרה, AbbVie או הספקים שלה, או הדירקטורים, העובדים, הסוכנים או הנציגים שלה או מי מטעמם של כל אלו (להלן "נציגי AbbVie") לא יהיו אחראים לנזק מכל סוג שהוא, תחת כל תיאוריה משפטית, הנובע מ-, או קשור לשימוש, או חוסר יכולת להשתמש, באתרי AbbVie, בתוכן שלהם, בשרותים המסופקים באמצעות או דרך אתרי AbbVie, או אתרים מקושרים כלשהם, לרבות כל נזק מיוחד, עקיף, מקרי או תוצאתי, או יחובו בפיצויים לדוגמה או בפיצויים עונשיים, לרבות, אך לא רק, בגין פציעה, אובדן רווחים או נזק הנובע מעיכוב, הפרעות בקבלת שירות, וירוסים, מחיקות של קבצים או של תקשורת אלקטרונית אחרת, או טעויות, השמטות או אי-דיוקים אחרים באתרי AbbVie או בתוכנם, בין אם הם תוצאה של רשלנות או לא, ובין אם AbbVie היתה מודעת לאפשרות של נזקים אלו. את/ה מסכים/ה שללא קשר לכל דין רלוונטי האומר ההפך, אינך יכול/ה לתבוע על רקע אתרי AbbVie או תנאים אלה, לאחר שנה אחת (1) מהיום שבו נולדה עילת התביעה. לתשומת לבך, ייתכן שקיימות הודעות משפטיות, כתבי-ויתור ותנאים אחרים עבור אתרי AbbVie.

כללי

את/ה מסכים/ה שתנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות כוללים את ההסכם כולו בינך לבין AbbVie. אתרי AbbVie נוצרו והם פועלים תחת חוקי מדינת אילינוי (ארה"ב). החוקים של מדינת אילינוי שולטים על התנאים המפורטים ב"תנאי השימוש" האלו, במידה שחוקים אלו אינם נסוגים מפני חוק קוגנטי רלוונטי, לדוגמה, חוקי הגנת הצרכן הרלוונטים אליך. אם בית משפט בעל סמכות שיפוט רלוונטית יקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש זה אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, את/ה מסכים/ה שהחלקים האחרים של תנאי שימוש אלו עדיין יחולו.


יציאה abbvie.co.il

האתר של המוצר שביקשת מיועד לתושבים של מדינה או מדינות מסויימות, כפי שמצויין באתר. לכן, האתר עשוי להכיל מידע על תרופות ומוצרים אחרים שלא אושרו לשימוש במדינות או אזורים אחרים. אם אתם תושבים של מדינה אחרת מזו שהאתר מיועד אליה, אנא חיזרו ל-AbbVie.com או צרו קשר עם הסניף המקומי של AbbVie, על מנת להשיג את המידע על המוצר שמתאים למדינה שלכם.

אתר AbbVie שביקשת עשוי שלא לעבוד כראוי בגודל המסך שלך.

האם ברצונך להמשיך לאתר מוצר זה?

עזוב abbvie.co.il

האתר של המוצר שביקשת מיועד לתושבים של מדינה או מדינות מסויימות, כפי שמצויין באתר. לכן, האתר עשוי להכיל מידע על תרופות ומוצרים אחרים שלא אושרו לשימוש במדינות או אזורים אחרים. אם אתם תושבים של מדינה אחרת מזו שהאתר מיועד אליה, אנא חיזרו ל-AbbVie.com או צרו קשר עם הסניף המקומי של AbbVie, על מנת להשיג את המידע על המוצר שמתאים למדינה שלכם.

אתר AbbVie שביקשת עשוי להיות בשפה שונה מזו שלך המדינה שלך

אתר AbbVie שביקשת עשוי שלא לעבוד כראוי בגודל המסך שלך.

האם להמשיך לאתר AbbVie זה?